• Dansk
  • English

God forskningspraksis

Der udvikles løbende normer inden for de enkelte videnskaber, hvad ansvarlig forskningspraksis eller god videnskabelig praksis (GVP) angår. God videnskabelig praksis er en paraplybetegnelse og benyttes internationalt under betegnelserne ”research integrity”, ”scientific integrity”, ”good scientific practice”, ”responsible conduct and research (RCR)” samt ethics of science”. Foretages der brud på denne ansvarlige forskningspraksis benyttes termen videnskabelig uredelighed eller research misconduct i international kontekst (Forskerportalen.dk).

Lov om videnskabelig uredelighed mv. har fastlagt rammerne for håndteringen af brud på den gode forskningspraksis, og der skelnes i loven mellem tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed jf. lovens §3:

  • Ved tvivlsom forskningspraksis forstås “brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning”.
     
  • Ved videnskabelig uredelighed forstås “fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning”.
     

Definitionen af videnskabelig uredelighed bygger på begreberne fabrikering, forfalskning og plagiering (”FFP”) jf. Lov om videnskabelig uredelighed m.v. §3 stk. 1, nr. 2-4:

  • Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

 

  • Forfalskning: Manipulation af forskningsresultater, udstyr eller processer samt ændring eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.

 

  • Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden kreditering.

Den danske kodeks for integritet i forskningen har fastlagt en række retningslinjer og anbefalinger som med rette kan følges i forbindelse med udførelse af forskning. Kodekset er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelse- og Forskningsministeriet og Danske Universitetet. Der er udarbejdet en dansk og engelsk version:

Den danske kodeks for integritet i forskningen (juni2014)

Danish Code of Conduct in Research Integrity (november2014)
 

Du kan læse mere om god videnskabelig praksis på Forskerportalen.dk

 

Referencer

Forskerportalen.dk. (Lokaliseret på. https://forskerportalen.dk/da/ d. 18/12-2018)

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. §3 stk. 1, nr. 2-4